Kryształki
2023
Kryształki
technika mieszana: drewno, ziemia, klej do drewna, metal, gips, masa papierowa, szkło witrażowe, porosty, krystaliczna postać hemoglobiny, mikroskop 
150 x 85 x 90 cm2023
Cristals
mixed media: wood, soil, wood glue, metal, plaster, paper pulp, stained glass, lichen, crystallized form of hemoglobin, microscope
150 x 85 x 90 cm           PL Instalacja nawiązuje do eksperymentu związanego z krystaliczną postacią krwi i relacji, która zachodzi między materią organiczną, a mineralną. Organiczna forma stołu na którym ustawiono mikroskop przypomina miniaturowy pejzaż wulkaniczny, z którego wyrastają kratery wulkanów czy gejzerów pokrytych grubą warstwą popękanej ziemi. Ich wnętrza zasklepione są abstrakcyjnymi formami – witrażami przypominającymi chondryty węgliste. Meteory, których mikroskopowy obraz wygląda jak kolorowe i pełne światła kalejdoskopy. Obiekt „Kryształki” nawiązuje do przekroju geologicznego pradawnej ziemi na której pojawia się życie, ale też do metabolicznych procesów wiążących w sobie to, co żywe i mineralne, ciekłe i stałe. Jak pisze Monika Bakke musimy w końcu włączyć minerały w sieć relacji w których żyjemy, nie tylko w nauki ścisłe, ale też w humanistykę, unaoczniając tym samym kluczową rolę koewolucji biologicznych
i mineralnych gatunków dla ekosystemów ziemskich. W pewnym sensie nie tylko wpływamy na powstawanie nowych geologiczno-mineralnych form, ale też, jeśli jeszcze nimi nie jesteśmy, wkrótce nimi będziemy. Wszyscy, tak jak krew z mikroskopu, staniemy się jeszcze jednym minerałem.
Poniżej znajdują się zdjęcia kryształków heminy przeniesionych na szkła witrażowe.EN
The installation alludes to the experiment with crystalline form of blood and the relationship occurring between organic and mineral matter. An organic form of the table, on which the microscope is placed, resembles a miniature volcanic landscape, from which emerge craters of volcanoes or geysers covered in a thick layer of cracked soil. Their interiors are sealed up with abstract forms: stained glasses similar to carbonaceous chondrites. They are meteorites whose microscopic image looks like colourful and brilliant kaleidoscopes. Little Crystals is an object alluding to a geological cross-section of primeval Earth, on which life arises, but also to metabolic processes interconnecting things that are animate and mineral, liquid and solid. Monika Bakke argues that we have to finally include minerals into the network of relationships we live in, not only in the sciences, but also the humanities, highlighting the key role of the co-evolution of biological and mineral species in earthly ecosystems. In a sense, not only do we influence the creation of new geological-mineral forms, but even if we are not yet there, we will soon become them. Everybody, just like the blood under
the microscope, will become one more mineral.
Below you can see a microscope pictures of hemin crystals put on stained glass.

Mark